ෂැංහයි YIXI වර්ණ ස්ටිල් මැෂිනරි කම්පැණි. ලිමිටඩ්,

අතේ ගෙන යා හැකි වැසිකිළි

විස්තරාත්මක මිල ගණන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගත