ෂැංහයි YIXI වර්ණ ස්ටිල් මැෂිනරි කම්පැණි. ලිමිටඩ්,

විස්තරාත්මක මිල ගණන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගත